หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

รายงานสรุปจ่ายเงินปันผล

รายงานสรุปการจ่ายเงินปันผล
รอบการจ่ายเงินปันผล 1 ส.ค. 54 - 31 ต.ค. 54

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ต.ค. 54
ราคาหน่วยลงทุน 10.30 บาทต่อหน่วย รอบการจ่ายเงินปันผล 1 ส.ค. 54 - 31 ต.ค. 54
จำนวนหน่วยลงทุน 128.3 ล้านหน่วย ปันผลต่อหน่วยลงทุน 0.1802 บาทต่อหน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.7244 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 6.94% *
วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 ธ.ค. 53 วันประกาศ XD 30 ธ.ค. 54
    วันปิดสมุดทะเบียน 6 ม.ค. 55
    วันจ่ายเงินปันผล 13 ม.ค. 55
*(คำนวณ ณ วันที่ 31 ต.ค. 54 ที่ราคาหน่วยละ 10.30 บาท)

 

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับการลงทุนในรูปแบบอื่น
  รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิด
สมุดทะเบียน
วันจ่าย
เงินปันผล
ปันผล
ต่อหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลด
2560 1 ส.ค. 60 - 31 ต.ค. 60 17 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60 0.2421  
  1 พ.ค. 60 - 31 ก.ค. 60 14 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 28 ก.ย. 60 0.1800  
  1 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60 17 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 0.1740  
2559 1 ส.ค. 59 - 31 ต.ค. 59  7 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 26 ธ.ค. 59 0.1600  
  1 พ.ค. 59 - 31 ก.ค. 59  15 ก.ย. 59 20 ก.ย. 59 28 ก.ย. 59 0.1580  
  1 ก.พ. 59 - 30 เม.ย. 59  15 มิ.ย. 59 20 มิ.ย. 59 29 มิ.ย. 59 0.1650  
  1 พ.ย. 58 - 31 ม.ค. 59  17 มี.ค. 59 22 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59 0.1610  
2558 1 ส.ค. 58 - 31 ต.ค. 58 9 ธ.ค. 58 15 ธ.ค. 58 24 ธ.ค. 58 0.1550  
1 พ.ค. 58 - 31 ก.ค. 58 15 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 28 ก.ย. 58 0.1524  
  1 ก.พ. 58 - 30 เม.ย. 58 16 มิ.ย. 58 19 มิ.ย. 58 29 มิ.ย. 58 0.1750  
1 พ.ย. 57 - 31 ม.ค. 58 17 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58 0.1850  
2557 1 ส.ค. 57 - 31 ต.ค. 57 4 ธ.ค. 57 11 ธ.ค. 57 24 ธ.ค. 57 0.1810  
  1 พ.ค. 57 - 31 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 22 ก.ย. 57 30 ก.ย. 57 0.1870  
  1 ก.พ. 57 - 30 เม.ย. 57 3 มิ.ย. 57 18 มิ.ย. 57 25 มิ.ย. 57 0.1615  
  1 พ.ย. 56 - 31 ม.ค. 57 18 มี.ค. 57 21 มี.ค. 57 31 มี.ค. 57 0.1680  
2556 1 ส.ค. 56 - 31 ต.ค. 56 22 พ.ย. 56 27 พ.ย. 56 6 ธ.ค. 56 0.1820  
  1 พ.ค. 56 - 31 ก.ค. 56 17 ก.ย. 56 20 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56 0.1740  
  1 ก.พ. 56 - 30 เม.ย. 56 18 มิ.ย. 56 21 มิ.ย. 56 28 มิ.ย. 56 0.1820  
  1 พ.ย. 55 - 31 ม.ค. 56 19 มี.ค. 56 22 มี.ค. 56 29 มี.ค. 56 0.1820  
2555 1 ส.ค. 55 - 31 ต.ค. 55 11 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 21 ธ.ค. 55 0.1820  
  1 พ.ค. 55 - 31 ก.ค. 55 25 ก.ย. 55 28 ก.ย. 55 8 ต.ค. 55 0.1835  
  1 ก.พ. 55 - 30 เม.ย. 55 13 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 0.1802  
  1 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55 16 ก.พ. 55 21 ก.พ. 55 5 มี.ค. 55 0.1802  
2554 1 ส.ค. 54 - 31 ต.ค. 54 30 ธ.ค. 54 6 ม.ค. 55 13 ม.ค. 55 0.1802
  1 พ.ค. 54 - 31 ก.ค. 54 23 ก.ย. 54 28 ก.ย. 54 5 ต.ค. 54 0.1765
  13 ธ.ค. 53 - 30 เม.ย. 54 8 มิ.ย. 54 13 มิ.ย. 54 20 มิ.ย. 54 0.2666