หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

ถามตอบ

Q.01นักลงทุนประเภทใดจึงจะเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เป็นนักลงทุนที่

 • มองหาการลงทุนระยะยาวที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ
 • มองหาการลงทุนที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อ
 • มีความต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถยอมรับการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของราคาซื้อขายต่อหน่วยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
 • สามารถยอมรับสภาพคล่องที่ต่ำมากได้

Q.02กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีอายุกองทุนและมีการคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยในอนาคตเหมือนตราสารหนี้หรือไม่

 • ไม่มีกำหนดการคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดเหมือนตราสารหนี้
 • ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลและเงินลดทุน ซึ่งกองทุนอาจจะมีการทยอยคืนเงินต้นผ่านทางวิธีการลดทุนแทนซึ่งการลดทุนก็ได้มีข้อกำหนดชัดเจนว่ากองทุนรวมจะลดทุนได้เมื่อไหร่
 • หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะขายหน่วยลงทุนก็สามารถทำได้โดยการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ

Q.03ราคาซื้อขายหน่วยลงทุน WHAPF ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

หน่วยลงทุน WHAPF เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ราคาปิดระหว่าง 10.5-12.10 บาท ซึ่งราคาย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าหน่วยลงทุนมีการซื้อขายที่ราคาสูงกว่าราคาที่เสนอขายครั้งแรก

ราคาหน่วยลงทุน WHAPF ย้อนหลัง

 

Q.04กองทุน WHAPF มีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำหรือไม่

ไม่มี อย่างไรก็ดีกองทุนได้ทำสัญญาเช่าระยะยาว โดยสัญญาที่ยาวที่สุดมีระยะเวลาถึง 20 ปี กับผู้เช่าที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก ทำให้บริษัทจัดการมั่นใจว่าจะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนขั้นต่ำในปีแรกตามประมาณการ

Q.05 กองทุน WHAPF มีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร และที่ผ่านมามีผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยเป็นเท่าไหร่

 • ปันผลอย่างน้อย 90% ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรจากการประเมิน และหากมีกำไรสะสมสามารถจ่ายได้จากกำไรสะสม
 • จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
 • ได้จ่ายปันผลไป 1 ครั้ง ณ วันที่ 20 มิถุนายม 2554 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 7% โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2554 ที่ 0.2666 บาทต่อหน่วย

Q.06เหตุผลที่กองทุนลงทุนเพิ่มในโครงการทั้ง 4 ในครั้งนี้เพราะอะไร

กองทุนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพราะจุดเด่นที่สำคัญดังนี้

 • อัตราการเช่าพื้นที่ 100% ผู้เช่ารายใหญ่ที่รู้จักในระดับสากล และเป็นกลุ่มผู้เช่าที่มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เช่าคือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด) และบริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ระดับ premium ภายใต้แบรนด์ Ducati
 • สัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 6 ปี มีการขึ้นค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง
 • ที่ตั้งของโครงการที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการขนส่ง และเป็นที่ตั้งที่สามารถทำให้ผู้เช่าสามารถบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี
 • คุณภาพของคลังสินค้าและโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้สามารถเชื่อมั่นว่าจะรักษาผู้เช่าในปัจจุบัน หรือสามารถหาผู้เช่ารายอื่นมาเพื่อทดแทนได้โดยง่าย

Q.07กองทุนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลาการบริหาร 30 ปี

 • ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะ
 • หากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา กองทุนรวมสามารถยกเลิกสัญญาได้
 • ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีการถือหน่วยลงทุน WHAPF อีกด้วย

Q.08กำหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างไร

ราคาหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกำหนดโดยใช้วิธีการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ

 1. ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
 2. สภาวะตลาดโดยรวม
 3. การตอบสนองและความต้องการของผู้ลงทุนโดยรวม
 4. ราคาสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม

โดยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนจะไม่ต่ำกว่า 9 บาท ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วย

Q.09ทำไมบริษัทจัดการถึงเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทั้งหมดก่อน และผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้หรือไม่

 • บริษัทจัดการเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมควรที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนก่อนผู้ลงทุนใหม่ จึงเสนอให้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนทั้งหมดก่อน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมไม่ต้องถูกจัดสรรตามแบบ small lot first เหมือนผู้ลงทุนใหม่
 • หากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมไม่ใช้สิทธิ ในช่วงจองซื้อจะเสียสิทธิไปทันที และหากตัดสินใจจองซื้อ จะต้องจองซื้อและถูกจัดสรรเหมือนผู้ลงทุนใหม่
Q.10จะมีการลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์อีกหรือไม่ในอนาคต

อาจมีเพิ่มติมได้ หากบริษัทจัดการได้เล็งเห็นว่ามีอสังหาริมทรัพย์ใดของ WHA Group ที่น่าสนใจ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วย โดยในปัจจุบัน WHA Group มีโครงการภายใต้การบริหารจัดการถึง 16 โครงการ พื้นที่รวมกว่า 340,000 ตารางเมตร