หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

งบการเงิน

งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2559

  หมายเหตุ พ.ศ. 2559
บาท
พ.ศ. 2558
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2559 : 10,320 ล้านบาท พ.ศ. 2558 : 9,796 ล้านบาท) 7 10,066,029,222 9,782,367,500
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 416,913,189 834,140,650
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 9 36,493,316 59,878,838
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 188,672,339 163,925,425
สินทรัพย์อื่น 8,182,314 14,038,737
รวมสินทรัพย์ 10,716,290,380 10,854,351,150
 
หนี้สิน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 189,262,191 171,822,784
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 450,899,126 461,120,304
เงินกู้ยืม 10 580,000,000 580,000,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,056,403 40,183,019
หนี้สินอื่น 90,924 90,828
รวมหนี้สิน 1,259,308,644 1,253,216,935
สินทรัพย์สุทธิ 9,456,981,736 9,601,134,215
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 11 9,307,828,000 9,307,828,000
กำไรสะสม 11 149,153,736 293,306,215
สินทรัพย์สุทธิ  9,456,981,736 9,601,134,215
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0706 10.2242
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย) 939,060,000 939,060,000

 

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

  หมายเหตุ พ.ศ. 2559
บาท
พ.ศ. 2558
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ 810,714,151 823,061,909
รายได้ดอกเบี้ย 8,174,401 12,364,555
รายได้อื่น 1,093,915 1,066,347
รวมรายได้    819,982,467 836,492,811
 
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13, 14 21,904,210 31,055,926
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13, 14 2,958,139 2,070,395
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13, 14 3,602,786 3,623,191
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 13, 14 19,489,331 17,673,872
ค่าใช้จ่ายอื่น 15 53,739,986 49,278,378
รวมค่าใช้จ่าย 101,694,452 103,701,762
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 718,288,015 732,791,049
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย 14 27,164,657 28,596,066
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 691,123,358 704,194,983
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุน - (150,023)
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 7 (240,475,233) (217,571,038)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (240,475,233) (217,721,061)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 450,648,125 486,473,922