หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

งบการเงิน

งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  หมายเหตุ พ.ศ. 2560
บาท
พ.ศ. 2559
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2560 : 9,813 ล้านบาท พ.ศ. 2559 : 10,320 ล้านบาท) 7 9,762,001,446 10,066,029,222
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 948,865,346 416,913,189
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 9 13,171,689 36,493,316
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 198,025,850 188,672,339
สินทรัพย์อื่น 2,758,196 8,182,314
รวมสินทรัพย์ 10,924,822,527 10,716,290,380
 
หนี้สิน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 193,518,613 189,262,191
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 449,545,237 450,899,126
เงินกู้ยืม 10 525,000,000 580,000,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 38,686,536 39,056,403
หนี้สินอื่น 210,715 90,924
รวมหนี้สิน 1,206,961,101 1,259,308,644
สินทรัพย์สุทธิ 9,717,861,426 9,456,981,736
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน   9,307,828,000 9,307,828,000
กำไรสะสม 11 410,033,426 149,153,736
สินทรัพย์สุทธิ  9,717,861,426 9,456,981,736
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3485 10.0706
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย) 11 939,060,000 939,060,000

 

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  หมายเหตุ พ.ศ. 2560
บาท
พ.ศ. 2559
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ 809,220,983 810,714,151
รายได้ดอกเบี้ย 8,490,258 8,174,401
รายได้อื่น 1,113,311 1,093,915
รวมรายได้    818,824,552 819,982,467
 
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13, 14 15,175,535 21,904,210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13, 14 3,035,107 2,958,139
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13, 14 3,540,958 3,602,786
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 13, 14 20,155,458 19,489,331
ค่าใช้จ่ายอื่น 15 65,061,916 53,739,986
รวมค่าใช้จ่าย 106,968,974 101,694,452
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 711,855,578 718,288,015
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย 14 24,974,260 27,164,657
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 686,881,318 691,123,358
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 7 204,107,632 (240,475,233)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 204,107,632 (240,475,233)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 890,988,950 450,648,125