หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

จุดเด่นกองทุน

จุดเด่นของทรัพย์สินและผู้เช่าทรัพย์สิน

1. การลงทุนในอาคารคลังสินค้า

 • (1) ความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้ามีอย่างต่อเนื่อง

  คลังสินค้า มีความสำคัญต่อธุรกิจการผลิต การนำเข้าและส่งออกทุกประเภท เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ ในการเก็บสินค้าเพื่อเป็นฐานรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตและการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ
 • (2) จุดยุทธศาสตร์ของธุรกิจในการขนส่ง

  อาคารคลังสินค้าที่กองทุนรวมลงทุน ต่างตั้งอยู่บนเส้นทางหลักของการกระจายและขนส่งสินค้าไปทั่วภูมิภาค และยังมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงส่งผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งต่างๆ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งให้แก่ผู้เช่าได้เป็นอย่างดี

 • (3) ผู้เช่าที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ

  คาโอ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ในการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนและส่วนบุคคล รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ

  ในขณะที่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด”) เป็นผู้ผลิต บรรจุ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นผู้ให้บริการทางด้านระบบขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าแบบครบวงจร และมีผลประกอบการที่ดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน และยังมีแผนการที่จะเติบโตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในอนาคต สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ว่า อาคารคลังสินค้าที่กองทุนรวมเข้าลงทุนนั้น จะสามารถรักษาอัตราการเช่าเต็มพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต
 • (4) ธุรกิจคลังสินค้าเป็นหลักที่สำคัญของระบบโลจิสติกส์

  ธุรกิจคลังสินค้าี้ เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อธุรกิจการผลิตและจำหน่ายให้มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านต้นทุนเวลาและการจัดการและเป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อสนับสนุนการขนส่งภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • (5) คุณภาพของคลังสินค้า

  อาคารคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน สร้างขึ้นตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้เช่าโดยเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่ากองทุนรวมจะสามารถรักษาผู้เช่าในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

  อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนรวมไม่สามารถรักษาผู้เช่าได้ในอนาคต อาคารคลังสินค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานให้กับผู้เช่าอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

2. การลงทุนในอาคารโรงงาน

 • (1) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของธุรกิจและขยายตัวของกลุ่มธุรกิจของผู้เช่า

  บริษัท ไพรมัส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอากาศยานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้บริษัทคู่แข่งรายใหม่เข้าถึงตลาดการผลิตในธุรกิจนี้ได้ยาก จึงเสมือนเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจสูง

  บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมี่ยม เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทคู่แข่งรายน้อยราย จึงเสมือนเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้ดูคาติมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว ดูคาติยังมีนโยบายขยายฐานการผลิตในประเทศไทย เพื่อจัดจำหน่ายไปทั่วภูมิภาคเอเชีย จึงทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ว่า อาคารโรงงานซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน จะสามารถรักษาอัตราการเช่าเต็มพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต
 • (2) การบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การขยายฐานการผลิตมายังในประเทศไทยของไพรมัส เนื่องด้วยประเทศไทยถือได้ว่ามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง ทั้งในด้านต้นทุนแรงงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านลงทุน โดยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่นๆ

  ในขณะเดียวกัน อาคารโรงงานโครงการ Ducati ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยตั้งอยู่ในในเขตปลอดอากร (Free Zone) ทำให้ผู้เช่าได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆทางด้านภาษีศุลกากร อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสมในการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ จึงส่งผลให้ผู้เช่าสามารถลดต้นทุนการในการประกอบการได้เป็นอย่างดี
 • (3) ผู้เช่าที่มีความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ

  บริษัท ไพรมัส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบอากาศยานรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโยลีการผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตและประกอบเครื่องบินโบอิ้งของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตและประกอบเครื่องบินแอร์บัสของประเทศเยอรมนี และการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โรลสลอยส์ของประเทศสิงคโปร์และอังกฤษ เป็นต้น

  บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมี่ยม เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของ Ducati ทำให้กองทุนรวมมั่นใจว่าอาคารโรงงานที่กองทุนรวมเข้าลงทุนนั้น สามารถรักษาอัตราการเช่าเต็มพื้นที่เพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องแก่กองทุนรวมในอนาคตเช่นกัน
 • (4) คุณภาพของโรงงาน

  อาคารโรงงานที่กองทุนรวมเข้าลงทุน สร้างขึ้นตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้เช่าโดยเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึ่งได้มาตรฐานในระดับสากลตามคุณสมบัติที่ผู้เช่ายอมรับ จึงมั่นใจได้ว่ากองทุนรวมจะสามารถรักษาผู้เช่าในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

  อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนรวมไม่สามารถรักษาผู้เช่าได้ในอนาคตอาคารโรงงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานให้กับผู้เช่าอื่นๆได้เป็นอย่างดี