หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

2555
5 มี.ค. 2555 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.1802 บาท ต่อหน่วย
28 ก.พ. 2555 หน่วยลงทุนของการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 ก.พ. 2555 เปลี่ยนชื่อกองทุนรวมจาก "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์" เป็น "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์"
22 ก.พ. 2555 ลงทุนในทรัพย์สินโครงการดับบลิวเอชเอ
22 ก.พ. 2555 จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต.
21 ก.พ. 2555 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 4 (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 54 ถึงวันที่
31 ม.ค. 55)
30 ม.ค. 2555 - 1 ก.พ. 2555 ระยะเวลาการจองซื้อหน่วยลงทุนของการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
13 ม.ค. 2555 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.1802 บาท ต่อหน่วย
12 ม.ค. 2555 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
6 ม.ค. 2555 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 3 (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 54 ถึงวันที่
31 ต.ค. 54)
2554
5 ต.ค. 2554 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.1765 บาท ต่อหน่วย
28 ก.ย. 2554 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 2 (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 53 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 54)
11 ก.ค. 2554 ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
20 มิ.ย. 2554 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.2666 บาท ต่อหน่วย
14 มิ.ย. 2554 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
13 มิ.ย. 2554 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 53 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 54)
25 พ.ค. 2554 เปลี่ยนชื่อของกองทุนรวมจาก “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี - ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์” เป็น “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์” และเปลี่ยนชื่อย่อจาก “M-WHA” เป็น ”WHAPF”
28 เม.ย. 2554 เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
7 เม.ย. 2554 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงมติเปลี่ยนบริษัทจัดการและนายทะเบียน
2553
24 ธ.ค. 2553 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 ธ.ค. 2553 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการคลังสินค้า Kao 1 และ 2 และโครงการโรงงาน Primus
13 ธ.ค. 2553 จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1-8 ธ.ค. 2553 ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
2551
29 ก.พ. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 2
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 50)
17 มี.ค. 51 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.2190 บาท ต่อหน่วย
30 พ.ค. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 3
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 51 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 51)
16 มิ.ย. 51 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.2100 บาท ต่อหน่วย
29 ส.ค. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 4
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 51 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 51)
15 ก.ย. 51 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.2200 บาท ต่อหน่วย
28 พ.ย. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 5
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 51 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51)
12 ธ.ค. 51 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.2150 บาท ต่อหน่วย