หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ซึ่งได้แก่ อาคารคลังสินค้า 1 และ 2 และอาคารโรงงาน ยังคง มีอัตราการเช่าที่ 100% โดยอาคารคลังสินค้าซึ่งมีผู้เช่าได้แก่ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมีสัญญาเช่าพื้นที่ในส่วนของอาคารคลังสินค้า 1 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ในส่วนของอาคารคลังสินค้า 2 สำหรับ อาคารโรงงานของกองทุน ซึ่งมีผู้เช่าได้แก่ บริษัท ไพรมัส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ จำกัด ผู้เช่ายังคงมีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 68.60 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ ค่าเช่าและบริการ จำนวน 66.66 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ย จำนวน 1.33 ล้านบาท และรายได้ อื่นอีกจำนวน 0.61 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5.50 ล้านบาท โดย แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 5.43 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นอีกจำนวน 0.07 ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 13 ธันวาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2554 กองทุนมีรายได้จาก การลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 63.10 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิที่ ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 61.67 ล้านบาท ณ สิ้นงวด กองทุนจึงมี สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 124.77 ล้านบาท

ในส่วนของเงินปันผลจากผลประกอบการในรอบการดำเนินงานระหว่างปี 2553-2554 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน ได้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2666 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2553 - 30 เมษายน 2554 และ 0.1765 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2554 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 และวันที่ 5 ตุลาคม 2254 ตามลำดับ ทำให้ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2553-2554 นี้ กองทุนรวมได้ ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ลงทุนไปทั้งสิ้นในอัตรา 0.4431 บาทต่อหน่วย หรือเป็นเงินจำนวน 56.85 ล้านบาท