หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์

ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
นโยบายการลงทุน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่คาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 ธันวาคม 2553
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 24 ธันวาคม 2553
วันที่เพิ่มทุนครั้งที่ 1 (วันที่มีมติ) 11 กรกฎาคม 2554
จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมมูลค่าที่ตราไว้จำนวนประเภทราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
จำนวนเงินทุนของโครงการ 9,307,828,000 บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาท)
จำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก 1,283,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้านบาท)
จำนวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 1,827,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท)
จำนวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 2,142,000,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านบาท)
จำนวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 4,055,828,000บาท (สี่พันห้าสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาท)
การเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนรวมจำนวนไม่เกิน 4,180,000,000 บาท เมื่อรวมกับมูลค่าเงินทุนของโครงการเดิมจำนวน 5,252,000,000 บาทจะทำให้กองทุนรวมมีเงินทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 9,432,000,000บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 440,000,000 หน่วยและอนุมัติให้กองทุนรวมทำการกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 600,000,000 บาท

สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกำหนดโดยใช้วิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม และกระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน โดยราคาหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้จะเท่ากับหน่วยละ 9.80 บาท
เงื่อนไข :
ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนได้ต่ำกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนำไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และพิจารณากำหนดขนาดการลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรนอกจากนี้บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซื้อบางส่วนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน 939,060,000 หน่วย (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านหกหมื่นหน่วย)
จำนวนหน่วยลงทุนในปัจจุบัน 525,200,000 หน่วย (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนหน่วย)
จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายในการเสนอขายครั้งแรก 128,300,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนหน่วย)
จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 182,700,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนหน่วย)
จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 214,200,000 หน่วย (สองร้อยสิบสี่ล้านสองแสนหน่วย)
จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 413,860,000หน่วย (สี่ร้อยสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นหน่วย)
ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายในการเสนอขายครั้งแรก 10 บาท
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 10 บาท
การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 10 บาท
การเพิ่มทุนครั้งที่ 3 9.80 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อในการเสนอขายครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 บาท
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย
การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย
การเพิ่มทุนครั้งที่ 3 มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ 21 หัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุน”
สำหรับบุคคลในวงจำกัด ไม่ต่ำกว่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย
สำหรับประชาชนผู้ลงทุนทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนด
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ได้แก่
  • อาคารคลังสินค้า Kao 1 และ 2
  • อาคารโรงงาน Primus
มูลค่าประเมิน (ณ วันลงทุน)
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน วันที่ประเมิน
บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
โครงการคลังสินค้า 1 และ 2  
710,416,000 บาท
17 มิถุนายน 2553
อาคารโรงงาน
613,300,000 บาท
16 มิถุนายน 2553
รวมมูลค่าทรัพย์สิน
1,323,716,000 บาท
 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการคลังสินค้า 1 และ 2  
635,000,000 บาท
1 กันยายน 2553
อาคารโรงงาน
651,000,000 บาท
1 กันยายน 2553
รวมมูลค่าทรัพย์สิน
1,286,000,000 บาท
 
มูลค่าประเมิน (ล่าสุด)
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน วันที่ประเมิน
บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
โครงการคลังสินค้า 1 และ 2  
714,368,000 บาท
28 มิถุนายน 2554
อาคารโรงงาน
630,300,000 บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สิน
1,344,668,000 บาท
รายละเอียดของโครงการดับบลิวเอชเอที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
  1. สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH Consumer ("โครงการ DKSH Consumer")
  2. สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH 3M ("โครงการ DKSH 3M")
  3. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH บางปะอิน ("โครงการ DKSH บางปะอิน")
  4. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานโครงการ Ducati ("โครงการ Ducati")
  5. ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและ/หรืออาคารโรงงาน
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ชื่อโครงการ
ราคาประเมิน
(บาท)
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ประเมินราคา จำกัด
โครงการ DKSH Consumer
956,000,0001
971,000,0002
โครงการ DKSH 3M
โครงการ DKSH บางปะอิน
596,000,0001
609,868,0003
โครงการ Ducati
263,000,0001
263,800,0002
รวม
1,815,000,000
1,844,668,000

หมายเหตุ
1 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554
2 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
3 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน   (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee) ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน   (Unitholder’s expense) (ตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (unit transfer fee)

50 บาท/ รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund’s direct expenses)  (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ไม่เกิน 1.0
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) ไม่เกิน 0.05
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เช่า จำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ครั้งละ 3,000 บาท ในเขตภูมิภาค ครั้งละ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง(ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee) ไม่เกิน 0.10
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 5.0
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม ไม่เกิน 0.5

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย

ไม่เกิน 3.0  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 2.0 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตัวแทน (Agent or property broker)

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อหรือขาย หรือ ไม่เกินร้อยละ 10.0 ของรายได้ค่าเช่าต่อระยะเวลาการเช่า ในกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เช่า จำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การตรวจตราสภาพอาคารของบริษัทจัดการ

ไม่เกิน 0.01

ค่าใช้จ่ายผู้ชำนาญการพิเศษในการจัดการอสังหาริมทรัพย์เฉพาะเรื่อง ไม่เกิน 3.0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ในกรณีที่ต้องการเพิ่มทุน หรือต้องการแจ้งให้ผู้ลงทุนได้ทราบรายละเอียดของโครงการ)  
  • กรณีต้องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกองทุนรวมให้ผู้ที่สนใจทราบ

ไม่เกิน 9 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ

  • กรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
ไม่เกิน 3 ล้านบาท