หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมได้แต่งตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชนเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท WHA ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยสร้างและออกแบบให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ (Built-to-suit) และมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย

ปัจจุบัน โครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท WHA  มีจำนวน 16 โครงการ พื้นที่รวมกว่า 340,000 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนมากกว่า 7,400 ล้านบาท จึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการคลังสินค้าและโรงงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าหลักยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงทางธุรกิจในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wha.co.th

นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถสร้างรายได้สุทธิได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผลสูงสุดด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีนโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ดังนี้

  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า/ผู้เช่า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สิน และ/หรือการให้บริการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพให้สูงสุดอยู่เสมอ
  • ประเมินและปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเมื่อต้องหาผู้เช่าใหม่ หรือต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิม เพื่อให้มีอัตราการเช่าสูงสุด และเพื่อเพิ่มรายได้ของกองทุนรวม และมุ่งเน้นในการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ
  • เพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยการดูแลบริหารจัดการและซ่อมแซมทรัพย์สิน (Maintenance) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงสร้าง (Non Structural Repair or Maintenance)
  • ประเมินระดับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ